ความเป็นส่วนตัวของคุณ
คือสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นลำดับแรก

เราจะเก็บข้อมูลของคุณ
เท่าที่คุณอนุญาตเท่านั้น

บริการออนไลน์ของเราจะพยายามขอข้อมูลส่วนตัวของคุณให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นและจะไม่มีการส่งต่อข้อมูลใดๆให้กับพาทเนอร์ทางการค้า เพื่อความโปร่งใสในการจัดเก็บข้อมูลเราจะทำรายงานในหน้าเว็บนี้ให้คุณได้ทราบสิ่งที่เราติดตามหรือเก็บข้อมูล

ความโปร่งใสในการเก็บข้อมูล

การใช้ข้อมูล / ตัวติดตามโฆษณา

เราใช้ตัวติดตามโฆษณาในหน้าเว็บไซต์ของเราเพื่อเสนอสินค้าและบริการของ โครงการสินธานี เชียงราย และในเครือ*เท่านั้น โดยมีการจัดเต็บข้อมูลทันทีเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยมีการเก็บข้อมูลโดยบริการเหล่านี้

นโยบายโดยละเอียดที่คุณควรทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สินธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญสูงสุดในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าที่บริษัทจำหน่ายและการให้บริการตามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้กำหนดไว้ อนึ่งบริษัทมิได้มีนโยบายดำเนินการเป็นผู้จัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยที่ลูกค้ามิได้รับทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”หรือ“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะถูกนำมาใช้กับเว็บไซต์บริษัท แพลตฟอร์มออนไลน์ การติดต่อสื่อสารแบบออฟไลน์ การให้บริการหรือการบริการหลังการขาย รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาด การนำเสนอสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมหรือข่าวสารต่างๆของบริษัทในเครือสินธานี จำกัดหรือพันธมิตรทางธุรกิจ อันมีอยู่ ณ ปัจจุบัน หรืออาจมีขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวสินค้าที่จำหน่ายอยู่ปัจจุบันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล* ของลูกค้าบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

 • ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ เลขบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลตามบัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น

 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ ช่วง (Range) รายได้

1.2 ข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า

1.3 ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลที่บริษัทได้รับมาโดยทางการค้า

1.4 ข้อมูลอื่นๆ

ในบางกรณีบริษัทอาจเก็บข้อมูลอ่อนไหว รวมถึง เพศ รูปถ่าย ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งเท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้เก็บรวบรวมโดยไม่ต้องขอความยินยอม

* หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มาตรา 4)

2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ภายใต้จุดประสงค์ต่อไปนี้

2.1 เพื่อทำธุรกรรมการซื้อสินค้า

2.2 เพื่อการบริการหลังการขาย

2.3 เพื่อตอบข้อซักถามและให้การช่วยเหลือลูกค้า

2.4 เพื่อดำเนินการยืนยันหรือตรวจสอบตัวบุคคล ก่อนที่จะให้บริการกับลูกค้า

2.5 เพื่อนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และข้อเสนออื่นๆรวมถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทในเครือ ผ่านวิธีการสื่อสารโดยตรง ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้ดำเนินการ เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอม

2.6 เพื่อแสดงโฆษณา ข้อเสนอ โปรโมชั่น และเงื่อนไขที่ปรับแต่งตามความสนใจของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของสื่อโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

2.7 เพื่อแสดงเนื้อหาที่มีการปรับแต่งตามความต้องการและให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลโดยอิงจากพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาของลูกค้าบนช่องทางการให้บริการต่างๆของบริษัท

2.8 เพื่อวิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

2.9 เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ตลอดจนเพื่อการทำแบบสำรวจพฤติกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2.10 เพื่อจัดกิจกรรมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย เล่นเกมส์ชิงของรางวัลรวมถึงการจับฉลากของรางวัลและการแลกรับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆที่ลูกค้าให้ความยินยอม

2.11 เพื่อใช้ภาพถ่ายของลูกค้าลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท

2.12 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย

2.13 เพื่อการคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัท หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา และให้บริการที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของลูกค้าทั้งจากที่ลูกค้าได้ระบุไว้ใน “แบบสอบถามการเยี่ยมชมโครงการ” และ/หรือ “ใบสัญญาซื้อขาย”เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และหรือทำการตลาดตัวสินค้าของบริษัททั้งในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ หรือจากช่องทางการใช้บริการด้านข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริษัท

บริษัทจะใช้หลักพื้นฐานทางกฎหมายเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านี้ บริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึง

 • การปฏิบัติตามสัญญาและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้า เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการสื่อสารบนเว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของสื่อโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย

 • ความยินยอมจากลูกค้าให้สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในการส่งเนื้อหาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมนั้นได้โดยทำตามขั้นตอนการยกเลิกที่ระบุอยู่ในการสื่อสารนั้น หรือติดต่อมายังช่องทางต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

บริษัทได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย แลกเปลี่ยน ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยบุคคลที่สามได้แก่

 • บริษัทในเครือ

 • คู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งอาจมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่บริษัทได้ทำธุรกรรมด้วย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามการให้บริการแก่ลูกค้า

 • ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ ซึ่งอาจมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท

 • หน่วยงานราชการตามกฎหมาย

 • บริษัทพันธมิตรอื่นๆ

 • บุคคลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

 • บุคคลอื่นใด โดยความยินยอมของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้คุ้กกี้

การวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ได้มาหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมออนไลน์ของลูกค้าบนเว็บไซต์และบนอุปกรณ์อื่นใดที่ถูกเชื่อมต่อและเข้าใช้งานของท่าน ในการนี้บริษัทอาจใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือวิเคราะห์จาก Cookies หรือบริการของบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้า

คุ้กกี้ (Cookies) คือไฟล์ขนาดเล็กที่ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลในการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้ข้อมูลและบริการที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการไม่ต้องกรอกข้อมูลประจำตัวทุกครั้งที่มีการลงชื่อเข้าใช้งาน

ท่านสามารถปรับแต่งเบราน์เซอร์เพื่อยอมรับคุ้กกี้ทั้งหมด ปฎิเสธคุ้กกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุ้กกี้ อย่างไรก็ตามการปิดใช้งานคุ้กกี้อาจจะส่งผลต่อการใช้บริการเหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วน อนึ่งบริษัทอาจใช้เทคโนโลยี Flash Cookie ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้

4. ระยะเวลาในการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทไม่มีนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ในกรณีเช่นนี้ ข้อมูลอาจถูกทำลายหรือลบออกจากระบบของบริษัท เมื่อบริษัทพิจารณาว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ใช้ หรือเปิดเผย หรือเมื่อลูกค้าร้องขอโดยขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะได้รับการประมวลผลและเก็บรักษา บริษัทจะดำเนินการตามหลักการต่อไปนี้

4.1 ใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน

4.2 ปฏิบัติตามที่กฎหมาย สัญญา หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด

4.3 ข้อมูลลูกค้าจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ลูกค้าได้เข้ามากรอกแบบสอบถามกับทางบริษัท และ/หรือทำธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือทำการยินยอมที่จะซื้อจะขายสินค้าที่นำเสนอ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสม

5. สิทธิของลูกค้า

ท่านอาจปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางประเภทแก่บริษัท หรืออาจแจ้งยกเลิกความยินยอมในการอนุญาตให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 • สิทธิพื้นฐานของลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว

 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6. วันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้และการปรับปรุงแก้ไข

มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัท สินธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดและบริษัทในเครือของ สินธานี กรุ๊ป ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าที่บริษัทจำหน่าย บริการหลังการขาย บริการซ่อมบำรุงรักษา บริการสินเชื่อ บริการออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ การประกวดแข่งขัน การสำรวจ การสำรวจตลาด การแลกรับของรางวัลและสิทธิพิเศษใดๆ การส่งเสริมการขาย การลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการ และบริการอื่นใดของบริษัท ที่อ้างถึงหรือเชื่อมโยงถึงนโยบายนี้

ในการนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจถูกปรับปรุงและมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย บริษัทจะแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันได้ที่นี่ : sinthaneeproperty.com

7. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือ กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ของนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้

เรียน: ฝ่ายคุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่: บริษัท สินธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เลขที่: 289 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร: 087-190-1177

E-mail: sinthaneehomes@gmail.com

ความเป็นส่วนตัวของ
บริการ Sinthanee

คุณเพียงแค่ลงทะเบียนครั้งแรกผ่าน LINE ของคุณเพื่อเข้าใช้บริการส่วนตัวของ โครงการ สินธานี

เรื่องร้องเรียนใดๆ
คือความลับของเรา

เมื่อคุณแจ้งเราให้ทราบปัญหา เราจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้ง เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณเอง และเพื่อป้องกันปัญหาอื่นใด เราจึงออกแบบแบบฟอร์มการแจ้งปัญหาที่คุณสามารถข้ามการกรอกข้อมูลบางข้อของเราได้

การเชื่อมต่อข้อมูลกับ สินธานี กรุ๊ป*

การส่งต่อหรือเชื่อมต่อบริการของกลุ่ม สินธานี กรุ๊ป* จะไม่มีการส่งต่อหรือคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเซริฟเวอร์อื่นๆ แต่จะเป็นการสร้างไอดีเฉพาะเท่านั้น

ไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิต

มั่นใจทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายเงิน เราจะไม่มีการบันทึกข้อมูลของบัตรเครดิต/เดบิต ใดๆ ไว้บนฐานข้อมูลของเรา